Paryushan Bhakti Events Boy's

 • 29 Aug: Sri Adinath Jain Mandir - Shankarnagar 
  30 Aug: Sri Sumathinath Jain Mandir - Mysore
  31 Aug: Sri Manidhari Apartment - Chamrajpet​
  1 Sep: Sri Siroya Apartment - Hebbal
  2 Sep: Palnaji
  ​3 Sep: Sri Simandar Shantisuri Jain Mandir - V.V Puram
  4 Sep: Sri Sambhavnath Jain Mandir - Vijayanagar
  ​5 Sep: Samvathsari Kshamapna Parv

NAVKAR MANTRA


Namo Arihantanam: I bow down to Arihanta,
Namo Siddhanam: I bow down to Siddha,
Namo Ayariyanam: I bow down to Acharya,
Namo Uvajjhayanam: I bow down to Upadhyaya,
Namo Loe Savva-sahunam: I bow down to Sadhu and Sadhvi.
Eso Panch Namokaro: These five bowings downs,
Savva-pavappanasano: Destroy all the sins,
Manglananch Savvesim: Amongst all that is auspicious,
Padhamam Havei Mangalam: This Navkar Mantra is the foremost.

Paryushan Bhakti Events Girl's

 • 29 Aug: Sri Chintamani Parashwanath - Ganganagar 
  30 Aug: Sri Sumathinath Jain Mandir - Mysore
  31 Aug: Sri Vasupujya Swami Jain Mandir - Akkipet ​
  1 Sep: Sri Adinath Jain Mandir - Chickpet
  2 Sep: Guru Mandir - Mahalakshmi Layout (6pm - 8pm)
  ​3 Sep: Sri Sambhavnath Jain Temple - V.V Puram
  4 Sep: Sri Ajithnath Jain Mandir - Nagarathpet
  ​5 Sep: Samvathsari Kshamapna Parv

Mandal Hours


"Persistence guarantees that results are inevitable."

-Paramahansa Yogananda


Mandal Activities